Nie przegap okazji i pobierz aplikację już teraz!
Pobierz aplikację

Posadzki Przemysłowe. Ogólne informacje

10.10.2023
305
Posadzki Przemysłowe. Ogólne informacje


Najważniejszymi elementami każdego budynku są posadzki, oraz podłogi. To jeden z głównych elementów wykończeniowych do którego zadania należy bezpieczne i swobodne poruszanie się osób, zwierząt, środków transportu, a także który umożliwia składowanie towarów. Posadzki przemysłowe to również składnik dekoracyjny, który kształtuje i wpływa na końcową estetykę obiektu i jej wygląd. Posadzki powinny być funkcjonalne i ekonomiczny, oraz dostosowane do potrzeb użytkowych dlatego też posadzki powinny być wykonane i zaprojektowane z zachowaniem odpowiedniej wytrzymałości na obciążenia, natężenia ruchu i z wysoką dbałością o jej estetykę końcową.

Łatwy sposób na znalezienie wykonawcy z usługi Posadzki żywiczne Mamy 1321 specjalistów Średnia ocena 4.9 – blisko Ciebie!

Czekać…

Kolejną bardzo ważną sprawą w realizacji posadzki jest ich grubość, a mianowicie posadzki powinny być tej samej grubości, na tym samym poziomie na całej swojej powierzchni, profesjonalnie wykonane i z zastosowaniem odpowiednich jakościowo materiałów. Dlatego kwestia wykonania posadzki nie powinna być wcześniej przemyślana, zaprojektowana i powierzona wykwalifikowanej Firmie, która specjalizuje się w realizacjach tego typu.

Posadzki przemysłowe głównie są wykonywane na Zakładach Produkcyjnych, Halach Magazynowych czyli ogólnie rzecz ujmując na Obiektach Przemysłowych.

Konstrukcja posadzki przemysłowej

Posadzki Przemysłowe to elementy konstrukcyjne wykonane na podłożu gruntowym lub stropie. Posadzki Przemysłowe składają się z następujących warstw konstrukcyjnych co przedstawia poniższy rysunek :

 • Podłoża gruntowego
 • Warstwy nośnej-Podbudowy
 • Warstwy poślizgowej
 • Płyty betonowej
 • Wierzchniej warstwy
 • Warstwy konstrukcyjne posadzki przemysłowej

Rys.: warstwy konstrukcyjne posadzki przemysłowej

Każda warstwa konstrukcyjna posadzki przemysłowej pełni swoją niezależną funkcję w przenoszeniu obciążeń na podłoże gruntowe lub strop i zabezpiecza przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi.

Podłoże gruntowe pod Posadzki Przemysłowe

Podłoże gruntowe na którym chcemy wykonać naszą posadzkę przemysłową musi posiadać odpowiednią nośność na całej swojej powierzchni, gdyż to właśnie podłoże gruntowe będzie odbierać wszystkie naprężenia i obciążenia pochodzące z obciążeń posadzki przemysłowej.

Kolejne wymogi jakie stawia się podłożom gruntowym:

 • Równomierność osiadania
 • Stopień zagęszczenia
 • Mrozoodporność

Aby powyższe warunki zostały spełnione jeśli oczywiście istniejące podłoże gruntowe ich nie posiada wykonujemy takie prace budowlane : wymiana gruntu, wykonanie nasypu budowlanego, odziarnianie, stabilizacja mechaniczna lub chemiczna. Podłoże gruntowe powinno również posiadać odpowiednią równość i jego tolerancja nie powinna przekraczać 2cm. mierzonej na odcinku 4mb.

Podbudowa posadzki Przemysłowej

Podbudowa jest jednym z trzech podstawowych składników posadzki, która odgrywa bardzo dużą rolę, a mianowicie przejmuje obciążenia i naprężenia mechaniczne posadzki ,a następnie przenosi na podłoże gruntowe w taki sposób aby konstrukcja posadzki nie uległa zniszczeniu. Dodatkowo zapewnia możliwość odkształceń w płycie betonowej posadzki przemysłowej, tworzy jednolite nośne podparcie na całej powierzchni, oraz zwiększa wytrzymałość posadzki przemysłowej. Wyżej wymienione zadania podbudowy posadzki to nie jedyne. Podbudowa dodatkowo zapobiega procesowi klawiszowania czyli pionowego przemieszczaniu się krawędzi poszczególnych pól posadzki.

Dlatego też należy dobrać odpowiednią grubość podbudowy pod posadzki i oczywiście co najważniejsze odpowiednio dobrać rodzaje materiałów do jej wykonania. Na grubość i rodzaj podbudowy posadzki duże wpływ będzie miał przyszły sposób użytkowania posadzki to jest użytkowanie jako ruch pieszy, poruszanie się wózków widłowych, samochodów, masa przewożonych towarów czyli tak zwane dynamiczne obciążenia krótkotrwałe, a także składowanie materiałów czyli statyczne obciążenia długotrwałe. Z reguły grubość podbudowy posadzki wynosi średnio od 15 do 40cm. Do jej wykonania najczęściej stosuje się mieszanki żwirowe lub żwirowo-piaszczyste, tłuczeń, kliniec o różnych granulacjach lub po prostu podbudowa z chudego betonu.

Podkłady Posadzki Przemysłowej

Podkłady Posadzkowe to w zasadzie najważniejsze składniki w konstrukcji posadzki przemysłowej. Stawia się im najważniejsze zadanie jakim jest przejęcie obciążeń i naprężeń pochodzących z użytkowania posadzki. Podkład posadzkowy jest. Najczęściej podkłady posadzkowe są realizowane z betonu C20/25-C35/45. Jako nieodzowny element podkładu betonowego jest jego zbrojenie które może być wykonane ze zbrojenia tradycyjnego siatkami stalowymi lub tak zwanym włóknem stalowym. Z uwagi na fakt, że stosowane betony są materiałami o wysokim skurczu należy powierzchnię podkładów betonowych podzielić na mniejsze płyty betonowe poprzez wykonanie szczelin poziomych (przeciwskurczowych) oraz roboczych i dylatacyjnych. Kolejną ważną rzeczą jest zewnętrzne wykończenie podkładu betonowego warstwą trudnościeralną i łatwą w utrzymaniu czystości. Do tego stosuje się specjalne posypki mineralne które są łączone z warstwą mokrego betonu jako warstwy monoliczne. Taka technologia jest nazywana DST czyli (Dry Shake Topping – suchej posypki utwardzającej. Potocznie posadzki przemysłowe są również nazywane jako posadzki utwardzane powierzchniowo lub posadzki zacierane na gładko.

Posadzki Przemysłowe zacierane na gładko. Charakterystyka systemu

Posadzki Przemysłowe nazywane również zacieranymi na gładko wykonuje się jako posadzki betonowe z monolitycznie połączoną warstwą ścieralną. Do wykonania tej warstwy ścieralnej stosuje się różnego rodzaju posypki mineralne które są mieszaniną cementów, wypełniaczy na bazie prażonych tlenków i dodatków uszlachetniających. Posadzki wykonane w Technologii posadzki DST posiadają wiele korzyści i zalet a mianowicie dłuższy czas użytkowania posadzki, wysoka odporność na uderzenia, niższy stopień nasiąkliwości substancji płynnych, ograniczenie kurzu i śliskości powierzchni.

Parametry posadzki przemysłowej:

 • Odporność na ścieranie według BCA: 0,035 mm
 • Odporność na ścieranie według Bohme: max. 4,0 cm3 / 50 cm2
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dna: min. 70 MPa

Posadzki Przemysłowe Technologia jej wykonania

Wykonanie posadzki przemysłowej to proces technologiczny, który składa się z wielu etapów i prac wykonywanych w trybie nieprzerwanym. Nie można sobie przerwać robót i dokończyć ich w innym czasie. Dlatego też cały proces powinna wykonywać wykwalifikowana ekipa fachowców. Jest to cały ciąg prac technologicznych połączonych ze sobą w jeden proces wykonawczy.

Podkład betonowy pod posadzki przemysłowe

Posadzki utwardzane powierzchniowo wykonuje się na wykonanym uprzednio podkładzie betonowym z chudego betonu. Klasa betonu do jego wykonania to z reguły C 10/15 a grubość 7-10cm. Na podkładzie betonowych układana jest izolacja przeciwwilgociowa i poślizgowa z folii czarnej 0,2mm jedna warstwa układana na zakład lub dwie warstwy układane krzyżowo. Należy zwrócić uwagę aby poszczególne pasy folii były układane z odpowiednim zakładem aby w czasie układania mieszanki betonowej beton nam się nie dostał pod folię. Beton jaki stosujemy do wykonania posadzki przemysłowej to beton posadzkowy o klasie minimum C25/30 lub wyższej. O doborze odpowiedniej klasy betonu decyduje sposób użytkowania przyszłej posadzki. Ważny elementem naszej posadzki jest zbrojenie. Jest kilka możliwych rozwiązań : siatka stalowa, włókna stalowe lub włókna ko polipropylenowe. Dodatkowo można stosować jako dodatek przeciwskurczowy włókno polipropylenowe.

Szczeliny skurczowe w posadzkach betonowych

Po wykonaniu posadzki przemysłowej należy wykonać szczeliny skurczowe które służą jako technologiczne pęknięcia betonu wynikające ze skurczu betonu w czasie wiązania mieszanki betonowej. O rozstawie szczelin pozornych w posadzkach betonowych decydują:

 • układ konstrukcyjny hali (obecność słupów bądź ich brak)
 • rodzaj zastosowanego cementu i ilości zbrojenia rozproszonego
 • grubość płyty betonowej posadzki.

Szczeliny skurczowe wykonuje się poprzez nacinanie wykonanej posadzki w polach 6x6mb. I na głębokość ok.1/3 grubości posadzki.

Zwiększenie tej wytrzymałości można osiągnąć poprzez:

 • zastosowanie wyższej klasy betonu
 • zastąpienie kruszyw naturalnych (żwiru) kruszywami łamanymi (grysem)
 • zastosowanie tradycyjnego zbrojenia w postaci 2 warstw siatek stalowych
 • zastosowanie zbrojenia rozproszonego w postaci włókien stalowych